118433 Schlange
188242 Kobra
112133 Kobra
506621 Schnecke